Toki İnşaat Sektörüne Nasıl Katkı Yaptı?

TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. TOKİ’nin amacı kamu arazilerinin en verimli şekilde değerlendirilerek halkın ihtiyacı olan ucuz ve yaşanabilir, nitelikli konut ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte tarıma elverişli arazilerin korunmasına da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır.

TOKİ’nin İnşaat Sektörüne Etkisi

TOKİ projeleri ile inşaat sektöründe büyük bir güç haline gelmiş olup piyasayı domine eden büyük aktörlerden biridir. TOKİ özerk yapısı sayesinde bölgedeki fizibilite analizlerini gerçekleştirmekte, şehir planlama ilkeleri doğrultusunda kendi imar yapılaşma şartlarını ve imar planlarını hazırlamakta ve kentsel altyapı ve üst yapı donatıları bulunan konut fonksiyonlu gayrimenkuller üretmektedir.

Arsa Üretimi

Esas kuruluş amacı doğrultusunda konut ihtiyacı bulunan dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İmar planları bulunmayan ya da çarpık yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde, sağlıklı ve planlı kentleşmenin yapı taşlarını oluşturacak arsa üretiminin sağlanması TOKİ’nin başlıca görevleri arasındadır. Üretilen arsaların yapı kooperatiflerine tahsisi, kooperatiflerin organizasyonu, finansmanı ve denetiminin nasıl sürdürüleceği gibi konularda, koordinasyonu sağlamaktadır.

İnşaat sektöründe haksız rekabetin önlenmesi açısından TOKİ bir lider ve kural koyucu durumundadır. Üretilen kent modelleri ile yapı dokusuna sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar entegre edilmektedir. Modern ve sağlıklı yaşam alanları ile düşey ve yatay irtifaklı konut stokları üretilmektedir. TOKİ, Türkiye Gayri Milli Hasılasına %33 oranında katkı yapmaktadır. Ekonomik anlamda bu çalışmaların ışığında sürdürülebilir bir kalkınma modeli gerçekleştirilmektedir.

Mevcut Yapılar

Yeni konut üretimi yapımında mevcut konut stoğunun yenilenmesi, yapı yaşı yüksek, ekonomik olarak değeri düşük yapıların ve özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında uygulamaya geçirilen 4708 sayılı yapı denetim kanunu gereğince sağlıklı bir şekilde düzenlenmesinde, gecekondu alanlarının ve çarpık yapılaşmanın dönüştürülmesinde TOKİ önemli bir rol oynamaktadır.

Son dönemde TOKİ, lüks konut projelerine de öncülük etmekte, sektördeki büyük inşaat şirketleri arasındaki rekabet şartlarını da belirlemektedir. Üretilen konutların yapı malzeme kalitesi, işçilik ve yapı niteliği konusunda standartların oluşmasını sağlamaktadır. Konut sektörü ile ilgili şirketlerin kurulması, kurulu şirketlere iştirak etmek, sektör gelişmesine yardımcı olmak gibi görevler üstlenmektedir